Integreren van ICT in leeroplossingen m.b.v. TPACK

Integreren van ICT in leeroplossingen m.b.v.  TPACK     

Gerlanda Dirksen Bron: tpack.nl

tpackOm ICT te integreren in leeroplossingen wordt er andere kennis gevraagd van opleiders. Met behulp van het TPACK-model zal duidelijk worden wat hier mee wordt bedoeld. Het TPACK model is ontwikkeld door Matthew Koehler en Punya Mishra en beschrijft de kennis die een opleider nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar leeroplossing.

Bij opleiden gaat het erom dat een opleider weet wat er moet worden ontwikkeld (vakinhoud) en hoe dit moet worden ontwikkeld (vakdidactiek).

Om ict op een zinvolle manier te gebruiken in leeroplossing, moet een opleider weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ict en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ict versterkt.

Uitgangspunt bij het TPACK model is dat het niet voldoende is dat opleiders beschikken over afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud. Het gaat er juist om dat zij leren begrijpen hoe de drie kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen. TPACK veronderstelt dat opleiders weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn en hoe ict-toepassingen de deelnemers kunnen helpen om problemen tijdens het leerproces te overwinnen. Succesvol opleiden met behulp van ict betekent dat de opleider continu een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model.

Het TPACK-model zoals dat op dit moment gepresenteerd wordt is te zien in bijgevoegd figuur. Uit de figuur kan afgelezen worden dat TPACK bestaat uit de drie kennisdomeinen vakinhoud (Content Knowledge), didactiek (Pedagogical Knowledge) en ict (Technological Knowledge).

Content Knowledge (CK) omvat de centrale feiten, concepten, theorieën en procedures van een bepaald vakgebied, maar ook kennis van de manier waarop het vakgebied zich uitbreidt. Pedagogical Knowledge (PK) omvat de manier waarop deelnemers leren, hun (mis)concepties, inzet van leermiddelen, evaluatie van leren, groepsmanagement, leervoorbereiding en -uitvoering. Met de combinatie van vakinhoudelijke en didactische kennis kan de opleider deelnemers helpen complexe concepten te begrijpen. Technological Knowledge (TK) is kennis van media. Dit kunnen traditionele media zijn zoals de flipover, de overheadprojector en de post-its, maar ook moderne media, zoals het digibord, het internet en digitale video.

Verder onderscheiden Koehler en Mishra de geïntegreerde componenten Pedagogical Content Knowledge (PCK), Technological Pedagocial Knowledge (TPK) en Technological Content Knowledge (TCK). Pedagogical Content Knowledge is daarbij wat hierboven beschreven werd: vakdidactiek, de kennis die de opleider nodig heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie. Technological Pedagogical Knowledge is kennis over hoe de didactiek verandert ten gevolge van ict en Technological Content Knowledge is kennis over hoe de vakinhoud verandert ten gevolge van ict.

Leren vindt altijd plaats in een specifieke context. De opleider moet rekening houden met de doelgroep en de situatie. Niet elke vorm van leren is voor elke deelnemer geschikt. Om ict met succes toe te passen is kennis van vakinhoud, didactiek en technologie niet toereikend: ook kennis van doelgroep, organisatie, infrastructuur en omgeving is noodzakelijk. Daarom staat er een context-cirkel om het model heen, zodat we eraan herinnerd worden dat we altijd rekening moeten houden met de specifieke situatie waarin ict geintegreerd wordt.

Voor meer info klik op hier