Rol Ondernemingsraad rond het versterken van werknemersbetrokkenheid bij transities

Door Gerlanda Dirksen

Dit is een verslag van de bijeenkomst Ondernemingsraden Welzijn Noord Nederland. Een (digitaal) leerplatform gericht op Ondernemingsraden die samen willen uitwisselen en leren. Met de focus op transities in de Welzijn, Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening.

Het thema van de tweede live bijeenkomst te Assen is: hoe kun je als ondernemingsraad er voor zorgen dat medewerkers ook betrokken worden bij de transitie in je organisatie.

Doel van deze bijeenkomst: kennis en inzicht vergroten rond de rol van de OR bij het versterken van de betrokkenheid van werknemers bij de uitvoering van transities

rol ondernemingsraaden bij het versterken betrokkenheid medewerkers WelzijnOpzet van deze dag:

 • Welkom
 • Betrokkenheid werknemers
 • Analyse OR
 • Visie OR
 • Stappenplan OR
 • Hapje  & drankje

Wij bedanken alle deelnemers voor hun bijdrage tijdens deze inspirerende uitwisseling.

 

Welke organisaties waren aanwezig:

deelnemers platformbijeenkomst Ondernemingsraden Welzijn Noord Nederland

Wat is betrokkenheid?

De meeste werkgevers willen graag betrokken en bevlogen medewerkers die excellente prestaties leveren in hun werk en een positieve bijdrage leveren aan het succes van de organisatie. Dat vraagt om betrokken en bevlogen medewerkers. Ook wanneer organisaties met een transitie te maken hebben. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld?

 

betrokken en bevlogen medewerkers

Hoe zit dat eigenlijk bij jouw organisatie, collega’s, jezelf en als Ondernemingsraad?

hoe betrokken ben jij?

Betrokkenheid van collega's?

directie en medewerkers betrokkenheid?

collega's en betrokkenheidOndernemingsraad en medewerkersbetrokkenheid

Het is en blijft belangrijk dat de directie (WOR- bestuurder), het management, de ondernemingsraad en de medewerkers regelmatig communiceren met elkaar. Op een heldere manier en zowel horizontaal, diagonaal als verticaal. Ook als er nog even niets te melden is. Geen bericht maakt mensen onzeker.

Dus heb oog voor een sterke dialoog!

Wil je als ondernemingsraad  stimuleren dat de bestuurder investeert in meer betrokkenheid en bevlogenheid bij werknemers dan zou je de bestuurder moeten overtuigen van de volgende zaken:

 1. Een aansprekende richting van de organisatie
 2. Een inspirerende directie/management
 3. Minder regels en bureaucratie
 4. Minder management
 5. Waarderen van vakmanschap
 6. Sociale innovatie
 7. Delen van informatie

 

De verdieping…

Aan de hand van onderstaand model zijn we verder de diepte ingegaan. Stap 1 (feiten) en stap 2 (probleemstelling/vraagstelling) is via intervisie gedaan.  Intervisie met twee subgroepjes. Daarna heeft elke OR stap 3 (SMART doelen) en stap 4 (acties) benoemd die zij in hun eigen praktijk willen uitvoeren…. We horen hier vast meer over op ons digitale leerplatform.

 

Intervisie in subgroepjes.

Intervisie is een methode waarbij in kleine groepen problemen en vragen die met de werk situatie te maken hebben aan de orde komen. Het gaat dan in de eerste plaats om het analyseren van  situaties en bespreken van oplossingen. Soms vullen intervisiegroepen  dit aan met het bespreken van een nieuwe werkwijze of onderwerp dat direct te maken heeft met het eigen vakge­bied.

Uitgangspunt bij alle vormen van intervisie is dat groepsleden bereid zijn om eigen situa­ties in te brengen en te bespreken. Een ander uitgangspunt is dat groepsle­den gebruik maken van elkaars deskundigheid.

 

Er zijn drie  vragen ingebracht:

1. Hoe kan onze OR zichtbaarder worden bij de achterban zodat de achterban ook in ‘spannende tijden’ons weten te vinden en naar ons toekomen?

 • Door goede afspraken te maken met de bestuurder over wie wanneer wat terugkoppelt naar de achterban.
 • Wij als OR pakken weer de (digitale) nieuwsbrief op richting de achterban waarin we ook noemen wat wij als OR bereikt hebben. Zoals bijvoorbeeld het OR initiatief om een werkgroep transitie op te richten voor de organisatie. Bestuurder vond dit een prima idee en wil die werkgroep invoeren.

2. Wanneer moeten, kunnen en willen wij als OR onze invloed laten gelden op ambtelijk niveau opdat wij er voor zorgen dat de continuïteit van de organisatie en werkgelegenheid (plus opvang als dat verdwijnt) blijft bestaan?

 • Stel een werkgroep in (uit diverse geledingen) die zich bezig houden met transities)
 • Houd de notities van de Gemeenteraden goed in de gaten. Volg internet en ga zelf naar open bijeenkomsten toe. Er is al best veel besloten. Dus ook wel bekend.
 • Betrek vooral ook de RvT erbij. Die willen namelijk (in deze casus) ook dat de bestuurder  werkt aan een heldere VISIE
 • Vraag is wel…. hoever wil je als OR gaan met invloed uitoefenen

3. Welke vragen kan een OR aan zijn bestuurder stellen over de transities?

 • Wat is de visie/zijn de visies
 • Wat is ons bestaansrecht als organisatie
 • Hoe houd je invloed….
 • Wie heeft de regie…
 • Bewandel je informele paden
 • Welke initiatieven ontwikkelen we
 • Welke stappen zetten we
 • Hebben we SMART wat het totaal beeld is
 • Hoe is het imago bij …
 • Geef eens een overzicht van de stand van zaken
 • Hoe houden we kwaliteit
 • Welke positie nemen we in: nu en toekomst
 • Hoe houd je de klanten/cliënten in beeld
 • Benoem eens de kansen en  de vernieuwingen
 • Is geld een leidend motief
 • Wat wordt er voor het personeel gedaan: achterblijvers & vertrekkers
 • Hoe ziet het financiële plaatje eruit

 

Evaluatie:

Inhoudelijk was het een hele goede dag. Vooral het uitwisselen van elkaars kennis en ervaringen werd als zeer prettig ervaren. Dus doorgaan! Een volgende live meeting vindt plaats in de week van 16 juni aanstaande. Het thema zal met en door de leden worden bepaald. Dat is samen leren!

Het was een inspirerende dag en zeker voor herhaling vatbaar! We sluiten af met een drankje en een hapje.

Wil je meer weten over dit (digitale) leerplatform voor Ondernemingsraden in de Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Noor-Nederland neem dan gerust contact met me op.